2021 Tour Dates & AVAILABILITY

Polar Bear Day Tours  |  Northern Lights Tours  |  Town & Area Tours  |  Ithaka Shipwreck Hikes

2021 POLAR BEAR DAY TOURS DATES & AVAILABILITY

OCTOBER 2021
Friday, October 1, 2021
Saturday, October 2, 2021
Sunday, October 3, 2021
Monday, October 4, 2021
Tuesday, October 5, 2021
Wednesday, October 6, 2021
Thursday, October 7, 2021
Friday, October 8, 2021
Saturday, October 9, 2021
Sunday, October 10, 2021
Monday, October 11, 2021
Tuesday, October 12, 2021
Wednesday, October 13, 2021
Thursday, October 14, 2021
Friday, October 15, 2021
Saturday, October 16, 2021
Sunday, October 17, 2021
Monday, October 18 2021
Tuesday, October 19, 2021
Wednesday, October 20, 2021
Thursday, October 21, 2021
Friday, October 22, 2021
Saturday, October 23, 2021
Sunday, October 24, 2021
Monday, October 25, 2021
Tuesday, October 26, 2021
Wednesday, October 27, 2021
Thurday, October 28, 2021
Friday, October 29, 2021
Saturday, October 30, 2021
Sunday, October 31, 2021
SOLD OUT
CALL FOR AVAILABILITY
NOVEMBER 2021
November 1, 2021
November 2, 2021
November 3, 2021
November 4, 2021
November 5, 2021
November 6, 2021
November 7, 2021
November 8, 2021
November 9, 2021
November 10, 2021
November 11, 2021
November 12, 2021
November 13, 2021
November 14, 2021
November 15, 2021
November 16, 2021
November 17, 2021
November 18 2021

2021 NORTHERN LIGHTS TOURS DATES & AVAILABILITY

August 2021
Sunday, August 1, 2021
Monday, August 2, 2021
Tuesday, August 3, 2021
Wednesday, August 4, 2021
Thursday, August 5, 2021
Friday, August 6, 2021
Saturday, August 7, 2021
Sunday, August 8, 2021
Monday, August 9, 2021
Tuesday, August 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021
Thursday, August 12, 2021
Friday, August 13, 2021
Saturday, August 14, 2021
Sunday, August 15, 2021
Monday, August 16, 2021
Tuesday, August 17, 2021
Wednesday, August 18, 2021
Thursday, August 19, 2021
Friday, August 20, 2021
Saturday, August 21, 2021
Sunday, August 22, 2021
Monday, August 23, 2021
Tuesday, August 24, 2021
Wednesday, August 25, 2021
Thursday, August 26, 2021
Friday, August 27, 2021
Saturday, August 28, 2021
Sunday, August 29, 2021
Monday, August 30, 2021
Tuesday, August 31, 2021
SEPTEMBER 2021
Wednesday, September 1, 2021
Thursday, September 2, 2021
Friday, September 3, 2021
Saturday, September 4, 2021
Sunday, September 5, 2021
Monday, September 6, 2021
Tuesday, September 7, 2021
Wednesday, September 8, 2021
Thursday, September 9, 2021
Friday, September 10, 2021
Saturday, September 11, 2021
Sunday, September 12, 2021
Monday, September 13, 2021
Tuesday, September 14, 2021
Wednesday, September 15, 2021
Thursday, September 16, 2021
Friday, September 17, 2021
Saturday, September 18, 2021
Sunday, September 19, 2021
Monday, September 20, 2021
Tuesday, September 21, 2021

2021 ITHAKA SHIPWRECK Hike DATES & AVAILABILITY

JULY 2021
Thursday, July 1, 2021
Friday, July 2, 2021
Saturday, July 3, 2021
Sunday, July 4, 2021
Monday, July 5, 2021
Tuesday, July 6, 2021
Wednesday, July 7, 2021
Thursday, July 8, 2021
Friday, July 9, 2021
Saturday, July 10, 2021
Sunday, July 11, 2021
Monday, July 12, 2021
Tuesday, July 13, 2021
Wednesday, July 14, 2021
Thursday, July 15, 2021
Friday, July 16, 2021
Saturday, July 17, 2021
Sunday, July 18, 2021
Monday, July 19, 2021
Tuesday, July 20, 2021
Wednesday, July 21, 2021
Thursday, July 22, 2021
Friday, July 23, 2021
Saturday, July 24, 2021
Sunday, July 25, 2021
Monday, July 26, 2021
Tuesday, July 27, 2021
Wednesday, July 28, 2021
Thursday, July 29, 2021
Friday, July 30, 2021
Saturday, July 31, 2021
09:00
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:30
07:00, 19:30
08:00, 20:30
09:00
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30
17:30
06:00, 18:30
07:00, 19:30
08:30
09:30
August 2021
Sunday, August 1, 2021
Monday, August 2, 2021
Tuesday, August 3, 2021
Wednesday, August 4, 2021
Thursday, August 5, 2021
Friday, August 6, 2021
Saturday, August 7, 2021
Sunday, August 8, 2021
Monday, August 9, 2021
Tuesday, August 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021
Thursday, August 12, 2021
Friday, August 13, 2021
Saturday, August 14, 2021
Sunday, August 15, 2021
Monday, August 16, 2021
Tuesday, August 17, 2021
Wednesday, August 18, 2021
Thursday, August 19, 2021
Friday, August 20, 2021
Saturday, August 21, 2021
Sunday, August 22, 2021
Monday, August 23, 2021
Tuesday, August 24, 2021
Wednesday, August 25, 2021
Thursday, August 26, 2021
Friday, August 27, 2021
Saturday, August 28, 2021
Sunday, August 29, 2021
Monday, August 30, 2021
Tuesday, August 31, 2021
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
07:00, 19:30
08:00, 20:30
09:00
10:30
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
07:00, 19:30
08:00, 20:30
09:30
10:30
11:30
SEPTEMBER 2021
Wednesday, September 1, 2021
Thursday, September 2, 2021
Friday, September 3, 2021
Saturday, September 4, 2021
Sunday, September 5, 2021
Monday, September 6, 2021
Tuesday, September 7, 2021
Wednesday, September 8, 2021
Thursday, September 9, 2021
Friday, September 10, 2021
Saturday, September 11, 2021
Sunday, September 12, 2021
Monday, September 13, 2021
Tuesday, September 14, 2021
Wednesday, September 15, 2021
Thursday, September 16, 2021
Friday, September 17, 2021
Saturday, September 18, 2021
Sunday, September 19, 2021
Monday, September 20, 2021
Tuesday, September 21, 2021