2021 Tour Dates & AVAILABILITY

Polar Bear Day Tours  |  Northern Lights Tours  |  Town & Area Tours  |  Ithaka Shipwreck Hikes

2021 POLAR BEAR DAY TOURS DATES & AVAILABILITY

OCTOBER 2021
Friday, October 1, 2021
Saturday, October 2, 2021
Sunday, October 3, 2021
Monday, October 4, 2021
Tuesday, October 5, 2021
Wednesday, October 6, 2021
SOLD OUT
Thursday, October 7, 2021
Friday, October 8, 2021
Saturday, October 9, 2021
CALL FOR AVAILABILITY
Sunday, October 10, 2021
Monday, October 11, 2021
Tuesday, October 12, 2021
Wednesday, October 13, 2021
Thursday, October 14, 2021
Friday, October 15, 2021
Saturday, October 16, 2021
Sunday, October 17, 2021
Monday, October 18 2021
Tuesday, October 19, 2021
Wednesday, October 20, 2021
Thursday, October 21, 2021
Friday, October 22, 2021
Saturday, October 23, 2021
Sunday, October 24, 2021
Monday, October 25, 2021
Tuesday, October 26, 2021
Wednesday, October 27, 2021
Thurday, October 28, 2021
Friday, October 29, 2021
Saturday, October 30, 2021
Sunday, October 31, 2021
NOVEMBER 2021
November 1, 2021
November 2, 2021
November 3, 2021
November 4, 2021
November 5, 2021
November 6, 2021
November 7, 2021
November 8, 2021
November 9, 2021
November 10, 2021
November 11, 2021
November 12, 2021
November 13, 2021
November 14, 2021
November 15, 2021
November 16, 2021
November 17, 2021
November 18 2021

2021 NORTHERN LIGHTS TOURS DATES & AVAILABILITY

August 2021
Sunday, August 1, 2021
Monday, August 2, 2021
Tuesday, August 3, 2021
Wednesday, August 4, 2021
Thursday, August 5, 2021
Friday, August 6, 2021
Saturday, August 7, 2021
Sunday, August 8, 2021
Monday, August 9, 2021
Tuesday, August 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021
Thursday, August 12, 2021
Friday, August 13, 2021
Saturday, August 14, 2021
Sunday, August 15, 2021
Monday, August 16, 2021
Tuesday, August 17, 2021
Wednesday, August 18, 2021
Thursday, August 19, 2021
Friday, August 20, 2021
Saturday, August 21, 2021
Sunday, August 22, 2021
Monday, August 23, 2021
Tuesday, August 24, 2021
Wednesday, August 25, 2021
Thursday, August 26, 2021
Friday, August 27, 2021
Saturday, August 28, 2021
Sunday, August 29, 2021
Monday, August 30, 2021
Tuesday, August 31, 2021
SEPTEMBER 2021
Wednesday, September 1, 2021
Thursday, September 2, 2021
Friday, September 3, 2021
Saturday, September 4, 2021
Sunday, September 5, 2021
Monday, September 6, 2021
Tuesday, September 7, 2021
Wednesday, September 8, 2021
Thursday, September 9, 2021
Friday, September 10, 2021
Saturday, September 11, 2021
Sunday, September 12, 2021
Monday, September 13, 2021
Tuesday, September 14, 2021
Wednesday, September 15, 2021
Thursday, September 16, 2021
Friday, September 17, 2021
Saturday, September 18, 2021
Sunday, September 19, 2021
Monday, September 20, 2021
Tuesday, September 21, 2021

2021 ITHAKA SHIPWRECK Hike DATES & AVAILABILITY

JULY 2021
Thursday, July 1, 2021
09:00
Friday, July 2, 2021
09:30
Saturday, July 3, 2021
10:30
Sunday, July 4, 2021
11:30
Monday, July 5, 2021
12:30
Tuesday, July 6, 2021
13:30
Wednesday, July 7, 2021
14:00
Thursday, July 8, 2021
15:00
Friday, July 9, 2021
15:30
Saturday, July 10, 2021
16:00
Sunday, July 11, 2021
17:00
Monday, July 12, 2021
17:30
Tuesday, July 13, 2021
18:30
Wednesday, July 14, 2021
07:00, 19:30
Thursday, July 15, 2021
08:00, 20:30
Friday, July 16, 2021
09:00
Saturday, July 17, 2021
10:00
Sunday, July 18, 2021
11:00
Monday, July 19, 2021
12:00
Tuesday, July 20, 2021
12:30
Wednesday, July 21, 2021
13:00
Thursday, July 22, 2021
13:30
Friday, July 23, 2021
14:30
Saturday, July 24, 2021
15:00
Sunday, July 25, 2021
16:00
Monday, July 26, 2021
16:30
Tuesday, July 27, 2021
17:30
Wednesday, July 28, 2021
06:00, 18:30
Thursday, July 29, 2021
07:00, 19:30
Friday, July 30, 2021
08:30
Saturday, July 31, 2021
09:30
August 2021
Sunday, August 1, 2021
10:30
Monday, August 2, 2021
11:00
Tuesday, August 3, 2021
12:00
Wednesday, August 4, 2021
13:00
Thursday, August 5, 2021
14:00
Friday, August 6, 2021
14:30
Saturday, August 7, 2021
15:00
Sunday, August 8, 2021
16:00
Monday, August 9, 2021
16:30
Tuesday, August 10, 2021
17:00
Wednesday, August 11, 2021
17:30
Thursday, August 12, 2021
18:30
Friday, August 13, 2021
07:00, 19:30
Saturday, August 14, 2021
08:00, 20:30
Sunday, August 15, 2021
09:00
Monday, August 16, 2021
10:30
Tuesday, August 17, 2021
11:30
Wednesday, August 18, 2021
12:00
Thursday, August 19, 2021
13:00
Friday, August 20, 2021
13:30
Saturday, August 21, 2021
14:00
Sunday, August 22, 2021
15:00
Monday, August 23, 2021
15:30
Tuesday, August 24, 2021
16:30
Wednesday, August 25, 2021
17:00
Thursday, August 26, 2021
18:00
Friday, August 27, 2021
07:00, 19:30
Saturday, August 28, 2021
08:00, 20:30
Sunday, August 29, 2021
09:30
Monday, August 30, 2021
10:30
Tuesday, August 31, 2021
11:30
SEPTEMBER 2021
Wednesday, September 1, 2021
Thursday, September 2, 2021
Friday, September 3, 2021
Saturday, September 4, 2021
Sunday, September 5, 2021
Monday, September 6, 2021
Tuesday, September 7, 2021
Wednesday, September 8, 2021
Thursday, September 9, 2021
Friday, September 10, 2021
Saturday, September 11, 2021
Sunday, September 12, 2021
Monday, September 13, 2021
Tuesday, September 14, 2021
Wednesday, September 15, 2021
Thursday, September 16, 2021
Friday, September 17, 2021
Saturday, September 18, 2021
Sunday, September 19, 2021
Monday, September 20, 2021
Tuesday, September 21, 2021